Huvudsida

Allmänt

Stor Capitlet i Finland utgör den sjätte fördelningen inom Svenska Frimurare Orden. Ordens stamhus ligger i Stockholm. Svenska Frimurare Orden har i dag 15.000 medlemmar av vilka ca 1.400 verkar i Finland. Genom att klicka på de markerade områdena på kartan ser du var Orden verkar i Finland.

Aktuell och riklig information finns på Ordens hemsida. Denna information gäller till stora delar också Ordens verksamhet i Finland.

Mål

Frimureriet har till syfte att verka för mänsklighetens förbättring och förädling genom att främja ödmjukhet, tolerans och barmhärtighet, samt att visa detta i ord och handling.

Detta förverkligas genom den undervisning som frimureriets ritualer och symbolik förmedlar.

Frimureriet ger män av skilda samhällskategorier, yrken och åldrar möjlighet att träffas för att arbeta på sin personliga utveckling och för att umgås under värdiga former.

Barmhärtighet

Svenska Frimurare Orden och den närstående stiftelser utdelar årligen drygt 3 miljoner euro till medicinsk forskning inom främst barn- och åldringsvård samt till hjälp och stöd för olika samhällsändamål och enskilda personer.

Historia

Det nutida frimureriet växte fram i England och Skottland under senare delen av 1600-talet som ett etiskt-filosofiskt system, en personlighetsutveckling, där ökade kunskaper erhålles gradvis om livets mening, baserat på byggnadskonstens symbolik genom de verktyg som användes i det rituella arbetet. Verksamheten inleddes i Sverige 1735. Till den östra rikshalvan kom frimureriet 1756. Frimurerisk verksamhet förbjöds under den ryska tiden, men återupptogs 1923. Parallellt med det svenska frimureriet verkar i Finland också ett frimureri, vars verksamhet i huvudsak går på finska.

Bli medlem

För att i Finland bli medlem av Svenska Frimurare Orden krävs att två frimurare ställer sig som faddrar för den blivande brodern. Känner man inte någon som är frimurare går det bra att kontakta någon av de S:t Johannesloger som står att finna med hjälp av kartan ovan.

Orden vilar på kristen grund, vilket betyder att det krävs en kristen bekännelse för inträde i Svenska Frimurare Orden. Det här betyder inte att en blivande medlem bör höra till ett kristet trossamfund, utan den sökande bör ha ett kristet tänkesätt och tro på kristna värden..

En sökande måste vara minst 21 år gammal och ha ett gott anseende bland sina medmänniskor.

Om du är intresserad av att bli frimurare kan du kontakta oss via e-post (info@frimurarorden.fi) eller per brev till S:t Johanneslogerna i ditt område (se karta).

Organisation

I Finland har Svenska Frimurare Orden sju S:t Johannesloger, två S:t Andreasloger, en Stewartsloge samt en Kapitelloge (Stor Capitlet i Finland). En broder börjar sin vandring inom en S:t Johannesloge, fortsätter i en S:t Andreasloge för att sedan bli medlem av Stor Capitlet antingen direkt eller via Stewartslogen i Vasa. Vidare finns det tre brödraföreningar och fyra frimurarklubbar på orter där det inte verkar någon loge.